• Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
1914. augusztus PDF Nyomtat Email

Hadüzenet

Ő császári és apostoli királyi fölsége 1914. évi július hó 28-án kelt legfelső elhatározása alapján július 29-én a szerb királyi kormányhoz francia nyelven hadüzenetet intézett, mely magyar fordításban következőképen szól:

„Mivel a szerb királyi kormány ama jegyzékre, mely Ausztria-Magyarország belgrádi követe által 1914. évi július hó 23-án átadatott, kielégítő választ nem adott, a császári és királyi kormány kénytelen maga gondoskodni jogainak és érdekeinek védelméről és ezen célból a fegyverek erejéhez fordulni. Ausztria-Magyarország ennél fogva a jelen pillanattól kezdve Szerbiával szemben hadi állapotban levőnek tekinti magát.

Ausztria-Magyarország külügyminisztere:

Gróf Berchtold s. k.”

Veszprém város közönségéhez!

A veszprémi m. kir. honvédállomás parancsnoksága királyunk Őfelségének  következő rendeletét tudatja Veszprém város közönségével:

Tek. „Veszprémi Hírlap” szerkesztőségének. Veszprém

 

„Ő cs. és kir. ap. Felsége a közös hadsereg, a haditengerészet és mindkét honvédség általános mozgósítását, valamint a népfelkelés felhívását és behívását legkegyelmesebben elrendelte.

A közelebbi tudnivalók a nyilvánosan kifüggesztett hirdetményekből vehetők ki.

P.f.  Hautzinger. „

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 2.

A főispán és az újságok

Hunkár Dénes főispán azt a figyelmeztetést intézte a vármegye területén megjelenő hírlapok szerkesztőihez, hogy rendkívüli horderejű  felelősségük tudatában hadi eseményekről kizárólag csak a sajtóirodától kapott közleményeket használják fel, mert ellenesetben a törvény által biztosított legszigorúbb rendszabályok lesznek a szerkesztőséggel szemben alkalmazva.

Az iskolakötelezettség és a háború

A tanfelügyelőség intézkedni fog az iránt is, hogy olyan családok iskolaköteles gyermekei, melyekben a családfő katonai szolgálatra bevonult, mentesíttessenek az iskolalátogatás kötelezettsége alól, ha a családnak a gazdasági munkában, vagy a háztartásban okvetlenül szüksége van rájuk.

Igazi hazafiság

Hazaszeretetből gróf Nádasdy Tamás nádasdladányi kastélyához tartozó épületében 80 személyre lazarettet állít, hogy a háborúban megsebesültek, ott a szükséges gondozásban, gyógykezelésben és teljes ellátásban részesüljenek.

A polgármester felhívása

Veszprém város polgármestere felhívja mindazokat, akiknek kocsijuk és lovuk van, hogy f.é. augusztus 11-én reggel 6 órakor a nagymezőn kocsival és lóval jelenjenek meg, mert ellenkező esetben intézkedett aziránt, hogy katonai karhatalommal legyenek előállítva….Figyelmezeti a város közönségét, hogy a hadiállapotra tekintettel hazafiúi és törvényes kötelességüknek tegyenek eleget….

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 9.

 Irgalmas nővérek a háborúban

A pápai irgalmas nővérek közül tizenkét nővért jelöltek ki harctéri ápolónőül.  A keresztény szeretet jámbor leányai örömmel várják a felsőbbség hívó szózatát.

Szentgál új lakosai

Ismeretes, hogy a szerb katonaszökevényeket s a már haza nem térhetett szerb lakosokat országunk belsejébe, internálták. Így jutott Szentgál község is két szerb hadifogolyhoz. Ott persze dologra fogják őket a rendes napi bérért, amelyből levonják az eltartás összegét, a többit pedig kézhez kapják.

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 15.

Honvédeink búcsúja

A 31-es honvéd gyalog háziezred szerdán vonult a harctérre. Két csoportra osztódva vettek búcsút a várostól. A búcsúzás a vásártéren játszódott le, ahol a városi hivatalos egyéniségek s az ezred vezetősége beszélte. A legénységet a lakosság a szeretet különböző jeleivel halmozta el, gyalogszerrel kikísérte a jutasi állomásra s élénken tüntetett mellettük.

Új önkéntes ápolónők vizsgája

Miként értesülünk, az önkéntes ápolónők tanfolyamának vizsgáját f. hó 30-án tartják meg. Azt hisszük, hogy a nemes ambíciónak szép eredménye is lesz.

Elesettek és sebesültek jegyzéke

A hadvezetőség számolt közönség részéről megnyilvánult kívánságnak. Kifüggesztik a sebesültekről és elesettekről a hivatalos jegyzéket. A jegyzéket bárki betekintheti a hadsereg, haditengerészet és honvédség kiegészítő parancsnokságainál, az alispáni hivataloknál, rendezett tanácsú városok polgármestereinél, főszolgabírói hivatalban, valamint minden község községházánál.

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 23.

Záróra kilenckor 

Koller Sándor Veszprémvármegye alispánja életre való rendeletet adott ki, mikor a mulató helyek: kávéházak és vendéglők bezárását esti 9 órára rendelte. Helyén való intézkedés, hogy akik a haza védelmére fegyverbe állnak, magukkal hozott filléreiket haszontalanul el ne pocsékolhassák. Mindenkit takarékosságra int a háború…

Hol tanulnak a veszprémi kereskedelmisták és polgáristák? 

Tudvalevőleg a veszprémi állami kereskedelmi és polgári iskolát kórházzá alakították át. Ott ennél fogva előadások nem tarthatók. Az iskola igazgatósága a várossal egyetértve, abban állapodott meg, hogy az iskola pótlására a városi iparostanonc-iskolát és a régi ipariskolát veszi igénybe. 

 

Munkaközvetítő Veszprémben

 A jóléti bizottság legutolsó ülésén az a terv merült fel, hogy a város állítson fel munkaközvetítő irodát ahol a hadbavonultak munkaképes feleségei esetleg nagyobb gyermekei munkát kaphatnának…

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 30. 

 

Honlapunk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017 számú pályázat támogatásával jött létre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg.